Poradenství a servis v oblasti fondů EU

Dotace na investiční projekty v novém období 2014-2020

V novém rozpočtovém období 2014 - 2020 bude opět možno ze strukturálních fondů získat podporu na realizaci investičních projektů. Program nese název OPPIK, v současné době stále probíhá jeho příprava. OP PIK sestává z 5 prioritních os. Tyto prioritní osy pokrývají celkem 12 investičních priorit v rámci 5 tematických cílů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1301/2013 o EFRR. Ke každé investiční prioritě náleží jeden či v ojedinělých případech více specifických cílů stanovených řídícím orgánem. OP PIK obsahuje dohromady 16 specifických cílů reprezentující specifické tematické zaměření podpory. Pro podniky budou zajímavé první čtyři osy:

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií